Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for Køge Kunstforening.

Vedtægterne blev sidst ændret på generalforsamlingen i 2018.

Love for Køge Kunstforening

§ 1
Navn og formål

Foreningens navn er Køge Kunstforening.

Foreningens formål er…

  1. at udbrede kendskab til og skabe forståelse for tidens kunst gennem udstillinger, foredrag, film, rejser og museumsbesøg samt gallerivirksomhed i forbindelse med foreningens udstillinger,
  2. at støtte kunstnere gennem køb af deres arbejder, fortrinsvis udstillet på foreningens udstillinger. Indkøbte værker bortloddes blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling eller ved en anden lejlighed.
  3. at støtte og samarbejde med andre kulturelle foreninger og institutioner, fortrinsvis i Køge Kommune.

§ 2
Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. 2 medlemmer udpeges af Køge Byråd for dettes 4-årige valgperiode, medens 6 vælges af generalforsamlingen. Af disse afgår 3 hvert andet år, idet valgperioden er 2 år.

Desuden vælges på hver ordinær generalforsamling 1. og 2. suppleant. Suppleanterne har taleret på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, der sammen med formanden udgør forretningsudvalget.

Stk. 2. Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, når over 50 % af bestyrelsen er samlet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved vakance til bestyrelsen indtræder suppleant for resten af den valgperiode, der gælder for den ledige plads i bestyrelsen, uanset at den går udover suppleanternes valgperiode.

Stk. 3. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, subsidiært næstformanden.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 3
Kontingent

Medlemskab træder i kraft ved indbetaling af kontingent. Medlemskab følger kalenderåret og betales forud.

I forbindelse med den årlige generalforsamling er bestyrelsen berettiget til at udlodde tidligere indkøbte genstande ved lodtrækning til medlemmerne. Alle der senest  ved generalforsamlingens start har betalt kontingent for det pågældende år, kan deltage i lodtrækningen.

Bestyrelsen kan vælge at udlodde op til halvdelen af gevinsterne mellem de til generalforsamlingen fremmødte, resten udloddes mellem samtlige medlemmer, idet det dog ikke er muligt for et medlem at vinde mere end én gevinst pr. år.

§ 4
Regnskab

Regnskabet følger Køge Kommunes regnskabsår. Regnskabet skal forinden forlæggelse på den ordinære generalforsamling være godkendt af bestyrelsen og revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 5
Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning og indvarsles 2 uger forinden ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til formanden på dennes privatadresse senest 8 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling.

Alle valg og afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem forlanger det.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen med varsel som efter reglerne for den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 10 % af medlemmerne eller mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret dagsorden. I indkaldelsen skal medlemmerne gøres bekendt med den motiverede dagsordens ordlyd.

§ 7
Lovændringer

Lovændringer kan foretages på ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens medlemmer skal stemme herfor. Opnås ikke fornøden stemmeflerhed, men dog almindeligt flertal, skal lovændringen vedtages med almindelig stemmeflerhed på en efterfølgende generalforsamling, afholdt senest 4 uger efter den foregående og indkaldt med 2 ugers skriftligt varsel til samtlige medlemmer. I indkaldelsen skal medlemmerne gøres bekendt med ændringsforslagets ordlyd.

§ 8
Opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i den anledning indkaldt generalforsamling, i øvrigt efter reglerne for lovændring. Foreningens eventuelle formue skal efter bestemmelse om foreningens opløsning anvendes til kulturelle formål efter Køge Byråds beslutning.